Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN+

 

Číslo grantu:

CZ.02.1.01/0.0/0.0./16_013/0001792, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešen v letech:

2017 - 2020

Hlavní řešitelé:

Prof. RNDr. Tomáš Fisher, Ph.D
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Spoluřešitelé:

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Geofyzikální ústav Akademie věd ČR
Ústav geoniky Akademie věd ČR
Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR
Česká geologická služba
Technická univerzita v Liberci
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Popis grantu:

Cílem projektu je navázat na stávající mezinárodní interdisciplinární výzkum v oblasti využívání hlubinné geotermální (GTE) energie technologií EGS a vytvořit podmínky pro testování nových a ověření stávajících metod realizace EGS systémů v podmínkách metamorfovaných hornin, což přispěje k úspěšnému využívání této inovativní technologie v globálním měřítku. Výsledné unikátní VaV zázemí umožní řešit konkrétní problémy jako - měření a matematické modelování transportu tepla ve svrchní části zemské kůry - určení a matematické modelování puklinové propustnosti v různých typech hornin Českého masivu a její zvyšování prostřednictvím hydraulické stimulace - monitoring seismické aktivity během hydraulické stimulace a její analýza v reálném čase - zvyšování detekční schopnosti různých typů seismických monitorovacích sítí - předběžný odhad seismické odezvy masivu během injektáže - pomalé pohyby na zemském povrchu v blízkosti zlomů v důsledku hydraulické stimulace Výsledkem bude zvýšení přesnosti metod pro vyhledávání lokalit vhodných pro jímání GTE energie, zvýšení efektivity jeho čerpání a zároveň zvýšení bezpečnosti vlastní realizace a provozu geotermálních tepláren a elektráren. Dílčím cílem je rovněž dobudovat a modernizovat výzkumnou infrastrukturu. To umožní zvýšit její výzkumný potenciál a zapojit jí do mezinárodních projektů v oblasti výzkumu využití zemského tepla z velkých hloubek. Výzkumná infrastruktura bude po této modernizaci představovat ojedinělé, špičkově vybavené výzkumné pracoviště, které bude přitahovat zájem domácích, ale především renomovaných zahraničních VaV center z Evropy i zámoří.

Nové geotermální centrum v Litoměřicích otevřeno.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Odkaz na web projektu:

Web projektu

Materiály ke stažení:

Smlouva RINGEN