Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Fyzikální procesy spojené s rojovou seismicitou na rozhraní tektonických desek na rozhraní tektonických desek na jižním Islandu a se zemětřesnými roji v západních Čechách/Vogtladu

 

Číslo grantu:

18-05053S, Standartní projekty

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2018 - 2020

Hlavní řešitelé:

Ing. Josef Horálek, CSc.
Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

RNDr. Jiří Málek, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Zemětřesné roje jsou speciálním typem seismicity, který se vyskytuje v různých tektonických prostředích. Poznání fyzikálních procesů, které se uplatňují při jejich spuštění, mohou významně přispět k poznání fyzikální podstaty i silnějších zemětřesení; zvláště významné je objasnění role korových fluid. Projekt je zaměřen na rojovou seismicitu na JZ Islandu a na její porovnání se zemětřesnými roji v západních Čechách. JZ Island představuje rojovou oblast světového významu na rozhraní dvou divergujících tektonických desek, kde se projevuje interakce vulkanické a tektonické činnosti; západní Čechy jsou unikátní evropskou vnitrodeskovou seismogenní oblastí na západním okraji Českého masívu. V projektu porovnáme obě oblasti jak z hlediska rojové seismicity, tak stavby zemské kůry a jejích vlastností. Zaměříme se především na zjištění (1) vazeb uvolňování seismické energie a tektonických struktur (2) fyzikálních procesů v ohnisku rojových zemětřesení (role fluid), (3) spouštěcích mechanizmů zemětřesných rojů a (4) charakteristických struktur a parametrů zemské kůry v obou rojových oblastech.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Materiály ke stažení:

Seznam podpořených projektů 2018