Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Komplexní geofyzikální výzkum seismogenní západní části Českého masivu

 

Číslo grantu:

GA205/02/0381

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2002 - 2004

Hlavní řešitelé:

Ing. Milan Brož, CSc., oddělení seismologie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Ing. Josef Horálek, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Cílem projektu je interdisciplinární geofyzikální, geodetický a geologický výzkum oblasti západočesko-vogtlandských zemětřesných rojů. Společná interpretace geofyzikálních, geodetických a geologických dat z této unikátní přírodní laboratoře má přispět k pochopení vzájemných vztahů mezi často se opakujícími zemětřesnými roji, deformacemi povrchu, subrecentním vulkanismem, zvýšeným tepelným tokem, změnami vydatnosti minerálních pramenů a stavbou zemské kůry. Získané výsledky mají zásadní význam pro objasnění příčin opakované akumulace napětí v zemské kůře v této oblasti a následného uvolňování seismické energie formou zemětřesných rojů. Pro seismické monitorování byla vybudována lokální síť WEBNET, která byla v roce 2003 modernizována.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací