Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Napětím a hydraulickým polem řízené zvětrání a eroze granulárních hornin

 

Číslo grantu:

19-14082S

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2019 - 2021

Hlavní řešitelé:

RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitelé:

Mgr. Michal Filippi Ph.D.
Geologický ústav AV ČR, v.v.i

Mgr. Jana Schweigstillová Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Hlavním cílem projektu je charakterizovat napětovým a hydraulickým polem kontrolované zvětrávání erozí různých granulárních hornin a pomocí pokročilých fyzikálních experimentů vylepšit pokročilý numerický model pro 3D simulaci eroze těchto hornin.
Zdánlivě jednoznačné termíny zvětrání/eroze zahrnují ve skutečnosti množství provázaných procesů a faktorů. V uplynulých letech jsme pomocí kombinace jednoduchých fyzikálních pokusů a numerického modelování ukázali zásadní roli napětí a hydraulického pole a objasnili vznik některých enigmatických forem v pískovcích. Aplikovatelnost tohoto přístupu je ale mnohem širší. Předkládaný projekt je zaměřen na studium napětovým/hydraulickým polem kontrolovaných zvětrávacích procesů v granulárních horninách. Z dat získaných pokročilými zvětrávacími experimenty a terénním měřením budou získány parametry pro rozšíření numerického modelování, umožňující predikovat rozpad granulárních hornin. Tímto přístupem bude také možno popsat vliv napěťového pole na typy rozpadu a objasnit jevy jako je intergranulární rozpad, flaking, vznik kleneb, aj. Dále bude charakterizován vliv hydraulického pole na zvětrávání. Pochopení vlivu napětí a hydraulického pole na zvětrávání slibuje ohlas napříč geologickými obory.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Další informace: