Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Geofyzika, geotechnika, geomateriály, geotermální energie pro praxi

 

Číslo grantu:

TP01010055, Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2

Grantová agentura:

Technologická agentura ČR (TAČR)

Řešen v letech:

2020 - 2022

Hlavní řešitelé:

RNDr. Josef Stemberk CSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

Spoluřešitelé:

Další osoby podílející se na řešení projektu:
RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
RNDr. Jiří Málek, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

Popis grantu:

ÚSMH AV ČR je aplikačně orientovaným výzkumným pracovištěm, které provádı́ výzkum v oblasti geofyziky, geotechniky, geomateriálů, kompozitů a geotermálnı́ energie, spolupracuje s řadou domácích i zahraničních průmyslových firem a spravuje portfolio řady domácı́ch a zahraničnı́ch patentů a užitných vzorů. Hlavnı́m cı́lem projektu 4GEO je zvýšit aplikačnı́ potenciál a zralost (TRL) výsledků VaV, a podpořit vědecké pracovnı́ky ÚSMH v úsilı́ o zvýšenı́ socio-ekonomického dopadu jejich práce. Účelem podpory je nalézat nová řešenı́ v oborech rozvı́jených v ÚSMH a uplatňovat je v praxi. Již dřı́ve použı́vaný systém managementu znalostı́ a komercializace, uplatňovaný v ÚSMH, bude doplněn o nový nástroj podpory projektů v proof of concept fázi, tzv. Fond pro komercializaci a takto rozšı́řený systém komercializace bude prakticky ověřen. Dalšı́m cı́lem je nastartovat proces vytvářenı́ nového zdroje financovánı́ ÚSMHpomocı́ výnosů z licenčnı́ch smluv, výzkumné spolupráce a zvýšenı́ podı́lu financovánı́ výzkumných aktivit z vlastnı́ch přı́jmů. Během projektu vznikne ucelený a dlouhodobě udržitelný systém podpory výzkumných aktivit, který bude motivovat vědecké pracovnı́ky, aby vytvářeli nové výsledky s aplikačnı́m potenciálem a starali se o jejich praktické využití.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Materiály ke stažení:

vyhlášení výsledků podpořených projektů TAČR