Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Vliv postgenetických přemen žul na jejich odolnost vůči zvětrávacím procesům v historických stavbách

 

Číslo grantu:

21-26542S

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2021 - 2023

Hlavní řešitelé:

prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitelé:

Ing. Zuzana Weishauptová, Dr.Sc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Ing. Tomáš Lokajíček, CSc.
Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Postgenetické alterační procesy (např. hydrotermální alterace), doprovázené křehkým porušením a druhotnými minerálními výplněmi jsou častým jevem v granitech, používaných jako stavební kámen. Alterace se projevují diskrétními jevy v horninotvorných minerálech a vnitřní stavbě (přeměna basičtějších jader plagioklasů, rekrystalizace křemenných agregátů a vznik diskrétních mikrotrhlin, vyplněných jílovými minerály). Pozornosti výzkumu dosud unikala problematika vlivu těchto diskrétních mineralogických a mikrostrukturních přeměn na mechanické vlastnosti a na odezvu při zvětrávacích procesech. Jednou z příčin může být skutečnost, že se tyto diskrétní změny v původní magmatické horninové stavbě projeví jen minimálně na zkoušených pevnostních charakteristikách, ale významně ovlivňují deformační vlastnosti a energetické charakteristiky přetvárného procesu. Podobně není prozkoumán vliv typu mineralizace v mikrotrhlinách a stupně nasycení na deformační chování a na náchylnost k porušení zvětrávacími procesy.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací