Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Studium metod modifikace mechanických vlastností a struktury kolagenní hmoty

 

Číslo grantu:

21-07851S

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2021 - 2023

Hlavní řešitelé:

Ing. Milan Houška, CSc.
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Ing. Jan Skočilas, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Ing. Monika Šupová, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Výzkum přírodních polymerů a jejich roztoků jako je kolagen často opomíjí působení extrémních vnějších vlivů na jejich vnitřní strukturu, fyzikální vlastnosti, termodynamiku a mechaniku. Tento experimentální projekt je zaměřen na výzkum změn struktury a složení kolagenní hmoty vlivem ozařování a působení velmi vysokého tlaku. Hodnocení těchto vlivů bude provedeno na základě chemické a strukturální analýzy zaměřené na popis změny sekundární struktury, stability a stupně degradace kolagenu. Vliv modifikace kolagenní hmoty bude sledován měřením změn jejích fyzikálních vlastností, jmenovitě, reologických, tepelných a mechanických. Dalším z cílů je zjištění vzájemného vztahu mezi těmito vlastnostmi. Pro realizaci experimentů budou postavena nová reometrická zařízení a modifikovány stávající experimentální systémy. Pro popis stability toku a závislosti fyzikálních vlastností na stupni vnějšího zpracování bude navržen jednoduchý semi-empirický model.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací