Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Vývoj a aplikace metodiky pro stanovení tlaku nasycených par kombinací statické a chromatografické metody

 

Číslo grantu:

203/09/1327

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2009 - 2012

Hlavní řešitelé:

Doc. Ing. Květoslav Růžička, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Spoluřešitelé:

Ing. Michal Hoskovec, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
RNDr. František Kolář, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Tlak nasycených par hraje klíčovou roli v celé radě aplikací od technologických až k ekologickým. Přestože lze v literatuře nalézt spolehlivá data pro velké množství látek, nová měření jsou nevyhnutelná, zejména v oblasti nízkých tlaku (pod 1 kPa). Statická metoda patří mezi zavedené techniky pro měření tlaku nasycených par. Metoda však vyžaduje velmi čisté a pečlivě odplyněné vzorky, což ji činí pracnou, pomalou a nákladnou. Metody založené na stanovení chromatografických retenčních časů jsou rychlé a vyžadují pouze velmi malé množství vzorku. Na rozdíl od jiných metod nejsou nečistoty ve vzorcích limitujícím faktorem. Vedle těchto nadějných aspektů má však chromatografická metoda i svá omezení a nevýhody (např. problémy se stanovením aktivitních koeficientů, nedostatek přesných dat pro referenční látky). Kombinace obou technik muže vyřešit většinu problémů, se kterými se v současnosti zmíněné metody střetávají.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací