Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Základní pohybové trendy severní části Moravsko-slezské zóny Českého masivu – komplexní geodynamická analýza

 

Číslo grantu:

205/01/0480

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2001 - 2003

Hlavní řešitelé:

V. Schenk, ÚSMH AVČR, oddělení geodynamiky, Praha 1)

Spoluřešitelé:

Z. Kaláb, Ústav geoniky AV ČR, Ostrava 2)
R. Grygar, Ústav geologického inženýrství, Technická Univerzita Ostrava 3)
Spoluřešitelé na pracovištích:
RNDr. Karel Holub, Dr.Sc. 3),
Ing. Jan Jelínek, CSc. 3),
Ing. Jaromír Knejzlík, CSc. 2),
Ing. Pavel Kottnauer 1),
RNDr. Zdeňka Schenková, CSc. 1)

Popis grantu:

Projekt navazoval na aktivity projektu Grantové agentury ČR č. 205/97/0679 ve kterém byla vybudována geodynamická síť pro monitorování satelitních GPS signálů a lokálních seismických jevů v severní části moravsko-slezské zóny k detekci existence možných současných recentních geodynamických pohybů mezi jednotlivými geologickými strukturními bloky. Cílem projektu bylo i. pokračovat v epochových GPS měřeních a seismickém monitorování oblasti ii. rozšířit geodynamickou síť o nová stanoviště iii. vypracovat kritéria pro rozlišení přírodních a indukovaných jevů a definovat rychlostní model iv. identifikovat zdroje recentní tektonické pohyblivosti ve vztahu k latest alpské geodynamice. GPS data byla zpracována softwarem Bernese 4.2. Sedm epochových měření umožnilo detekovat roční pohybové trendy a identifikovat geodynamické terány. Vypočtené RMS chyby v určení rychlosti horizontálních pohybu nepřekročily 1 mm a vertikálních pohybů 2-3 mm. Monitorování regionální seismické aktivity vymezilo několik seismogenních zón. Seismické stanice registrovaly lokální a důlní indukované jevy až do ML ≈ 0. Devět lokálních zemětřesení bylo zaregistrováno v letech 2001-2003. Geologické strukturně tektonické mapování křehkých deformací bylo korelováno s digitálním elevačním modelem. Paleonapěťové analýzy moravsko-slezské oblasti prokázaly kompresi SSZ-JJV a stranový VSV-ZJZ režim. Lužický (ZSZ-VJV) a sudetský (SZ-JV) zlomový systém se zdají být v pseudo-spojení s moravsko-slezským (SSV-JJZ) a orlickým (SSZ-JJV) systémem.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací