Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Horninové prostředí a nerostné suroviny

 

Číslo grantu:

SS02030023, Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Projekt je realizován v rámci Programu Prostředí pro život

Grantová agentura:

Technologická agentura ČR

Řešen v letech:

2020 - 2026

Hlavní řešitelé:

RNDr. Michal Poňavič, Ph.D.
RNDr. Jitka Novotná
RNDr. Anna Vymazalová Ph.D.
Ing. Petr Kycl
RNDr. Jan Pašava CSc.
doc. RNDr. František Staněk Ph.D.
Mgr. Vít Baldík
RNDr. Oldřich Krejčí Ph.D.
RNDr. Petr Mixa
RNDr. Pavel Müller CSc.
Ing. Jan Novotný CSc.
Mgr. Roman Novotný
Mgr. Jolana Šanderová
Česká geologická služba

Spoluřešitelé:

RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
Člen řešitelského týmu:
Mgr. Jan Blahůt Ph.D.
RNDr. Josef Stemberk CSc.
RNDr. Jan Klimeš Ph.D.
RNDr. Petr Tábořík Ph.D.
RNDr. Jakub Stemberk, Ph.D.
Mgr. Ondřej Racek
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

doc. Ing. Jan Nečas Ph.D.
prof. Ing. Naďa Rapantová CSc.
doc. RNDr. Pavel Pospíšil Ph. D.
doc. Ing. Jindřich Šancer Ph.D.
doc. Ing. Michal Kačmařík Ph.D.
Doc. RNDr. Eva Hrubešová PhD.
doc. Ing. Jiří Botula Ph.D.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Hornicko-geologická fakulta

Mgr. Jindřich Havránek
RNDr. Pavel Lhotský
RNDr. Jaromír Tvrdý
GET, s.r.o.

Popis grantu:

Hlavním cílem projektu je výzkum, sledování a vyhodnocování stavu horninového prostředí, přírodních zdrojů, geologických rizik a geologických informací v celé ČR a poskytování nových poznatků nejen státní správě, ale také odborné i laické veřejnosti. Výzkum zdrojů strategických nerostných surovin na území ČR bude zaměřený na identifikaci a vyhodnocení zdrojů, studium úpravárenské a zpracovatelské technologie a zhodnocení potenciálu využitelnosti těchto zdrojů v podmínkách ČR. Výzkumné práce v oblasti přírodních zdrojů budou zaměřené na vybrána krasová území (Moravský, Hranický, Javoříčsko-Mladečský a Chýnovský kras), která jsou významná nejen jako hydrogeologické struktury s exploatovanými zdroji podzemní vody (pitné, minerální), ale také jako území velmi cenná z pohledu ochrany přírody. Cílem prací je definování rozsahu infiltračního zázemí a rizikových faktorů pro kvalitu a množství podzemní vody jak v oblasti krasu, tak i v infiltrační ostalsti. Výstupy projektu umožní efektivnější rozhodování příslušných institucí (MŽP, AOPK, ČHMÚ atd.) ve vztahu k požadavkům na podzemní vody a pro cílenou ochranu nově definovaných hydrogeologických struktur. S klimatickými změnami a současným rozšiřováním společensko-ekonomických aktivit se přírodní prostředí i lidské hodnoty stávají zranitelnější svahovými pohyby. Pro ochranu krajiny a společnosti před škodami způsobenými tímto rizikovým geofaktorem je třeba co nejlépe znát a predikovat rizika, kterým jsou vystaveny. Cílem je získat a shromáždit komplexní vědomosti o svahových pohybech na základě uplatnění moderních technologií, které následně povedou ke snížení nákladů při strategickém plánování a rozvoji území. Implementace ověřených přístupů v kombinaci s inovativními technologiemi přispějí k vylepšení znalostí zainteresované odborné veřejnosti a efektivnějšímu hospodaření státu během procesu přípravy jak strategických, tak lokálních infrastrukturních staveb a při řešení již vzniklých stabilitních problémů.

Odkaz na web projektu:

Web projektu