Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Studium pyrolýzních procesů při přípravě geopolymerních kompozitů

 

Řešen v letech:

2021 - 2021

Hlavní řešitelé:

Řešitel dílčího projektu:
Zdeněk Chlup, ÚFM AVČR

Spoluřešitelé:

Ing. Martin Černý, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Pyrolýzní proces polysiloxanových termosetů je nově zkoumán termomechanickou analýzou (TMA). Budou identifikovány křivky získané pomocí TMA analýzy v konfrontaci se signály získanými akustickou emisí jenž umožňuje zaznamenávat vznik poruch v průběhu procesu. Pyrolýzní proces je velmi časově náročný (řádově desítky hodin) a akusticko emisní analýza vyžaduje velkou vzorkovací frevenci (řádově MHz) a též jsou získávány velké objemy dat, které je mimo analýzu nutné mezi sebou přesně synchronizovat.