Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Snižování emisí těžkých kovů z fluidního spalování uhlí pomocí sorbentů

 

Číslo grantu:

104/00/1297

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2000 - 2002

Hlavní řešitelé:

Jaroslav Schwarz, Ústav chemických procesů AVČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Ivana Sýkorová, ÚSMH AVČR, oddělení geochemie, Praha
Vladimír Havránek, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Předmětem navrhovaného projektu je studium chování stopových toxických prvků při fluidním spalování uhlí za použití minerálních sorbentů. V experimentální části projektu bude studován vliv různých sorbentů (oxid hlinitý, křemičitý a titaničitý, dále vápený hydrát, vápenec, kaolin, křemelina a bentonit) na distribuci toxických kovů (zejména Cd, Hg, Pb a dále As, Be, Cr, Mn, Ni, Sb a Se) mezi jednotlivé emisní toky (popel z ohniště, hrubé frakce a submikronové frakce úletových popílků a spalné plyny). Současně budou prováděny testy vyluhovatelnosti popelů z ohniště a hrubých úletových popílků. V teoretické části bude experimentálně zjištěná distribuce stopových prvků mezi jednotlivé emisní proudy porovnána s teoretickou předpovědí založenou na termodynamickém výpočtu. K tomu bude použita metoda spočívající v minimalizaci celkové Gibbsovy energie systému na množině bodů splňujících podmínky látkové bilance.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací