Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Hodnocení spoušťového mechanismu zvýšené sesuvné aktivity v České republice vlivem enormního zvodnění horninového prostředí

 

Číslo grantu:

205/00/0665

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2000 - 2002

Hlavní řešitelé:

Zdeněk Kudrna, Přírodovědecká Fakulta UK, Praha

Spoluřešitelé:

Jan Rybář, ÚSMH AV ČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů, Praha

Popis grantu:

Nadměrné srážky v roce 1997 byly hlavní příčinou rozsáhlých záplav v oblasti severní Moravy, ale i značné aktivizace sesuvné činnosti v České republice. Vlivem enormního zvodnění horninového masivu došlo k porušení svahů především v karpatské flyšové formaci, což způsobilo četné škody na obytných a dopravních stavbách. Záměrem projektu je přispět k objasnění souhrnu faktorů podílejících se v různé míře na aktivizaci tzv. spoušťového mechanismu vzniku deformace s důrazem na vliv povrchové a podzemní vody. Podrobné zkoumání mechanismu porušení vyústí v kvantifikaci rizika vzniku deformace ve flyšových horninách modelové oblasti povodí Vsetínské Bečvy. Získané poznatky budou využity k provedení návrhu podrobné kategorizace svahových deformací a sestavení valorizačních map modelové oblasti, jež zdokonalí stávající metodiku snižování environmentálních rizik sesuvných jevů v ČR, což umožní doplnit registr sesuvů o kategorizaci jednotlivých lokalit podle stupně ohrožení lidských životů a technických objektů v ČR. Závěrečným výstupem budou valorizační mapy několika vybraných regionů ČR, jež zhodnocení míru rizika porušení svahů. Mapy rizik budou praktickým podkladem pro další aktualizaci územních plánů v regionech a pro rozhodnutí o případné nutnosti sanace dalších svahových deformací nebo již sanovaných sesuvů.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací