Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Studium vlivu povrchových vlastností kompozitních materiálů na jejich biokompatibilitu

 

Číslo grantu:

106/99/0626

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

1999 - 2001

Hlavní řešitelé:

Vladimír Starý, České vysoké učení technické, Fakulta strojní, Praha

Spoluřešitelé:

Petr Glogar, ÚSMH AVČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha
Lucie Bačáková, Fyziologický ústav AV ČR, Praha

Popis grantu:

Cílem projektu bylo připravit povrchové vrstvy různých modifikací uhlíku s různými strukturně podmíněnými vlastnostmi na podložkách z kompozitů uhlík-uhlík, charakterizovat inženýrské a fyzikálně-chemické vlastnosti povrchu vrstvy i kompozitu opatřeného vrstvou a studovat vliv významných vlastností na biokompatibilitu vrstvy měřením proliferace a dalších vlastností buněk. Pro testování biokompatibility in vitro byly použity vzorky CFRC pokryté vrstvou amorfního uhlíku (a:C-H), pyrolytického uhlíku (připravené při 850°C nebo 1900°C), vrstvou titanu-uhlíku (Ti:C) nebo chrómu-uhlíku (Cr:C). Ke sledování interakce kompozitů s buňkami byly použity hladké svalové buňky v kulturách odvozených z hrudní aorty potkana explantační metodou, ve druhé fázi lidské buňky osteoblastického charakteru, odvozené z kostního nádoru. Jako nejstabilnější pokryv z hlediska jak uvolňování částic uhlíkového materiálu, případně z nanesené povrchové vrstvy, tak i adhese a proliferace buněk se jevil pokryv pyrolytickým uhlíkem a vrstvou Ti:C; první z nich byl pak studován podrobněji, zvláště z hlediska vlivu drsnosti povrchu na adhesi a proliferaci buněk. Výsledky řešení tohoto projektu ukázaly, že povrchové úpravy CFRC jsou slibnou cestou k umožnění jejich zavedení do medicíny. Jako nejslibnější pro zvýšení jejich integrace do tkání organismu se jeví proto pokrytí pyrolytickým grafitem, které může být doplněno broušením a leštěním povrchu této vrstvy.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací