Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Dynamika korových fluid v západní části Českého masivu jako indikátor změn napětí

 

Číslo grantu:

IAA300120905 - Program - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

2009 - 2012

Hlavní řešitelé:

Doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Doc. RNDr. Oldřich Novotný, CSc., oddělení seismologie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.
doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc., UK v Praze, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitelé:

Mgr. Renata Gaždová, oddělení seismologie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Analýza seismogenních variací napětí a jejich vlivu na anomálie korových fluid je často nesnadná z důvodu singulárního a nepravidelného výskytu zemětřesení v čase a jen chabé znalosti příčin doprovodných změn napětí, které se odehrávají v hloubce pod povrchem. Slibnou alternativou se jeví využití externích změn napětí (slapové síly a atmosférický tlak), jejichž zdroj je znám a které vystavují korové horniny trvalému zatěžování a indukují tak podobné změny jejich permeability a dalších fyzikálních parametrů jako zdroje vnitrní. Budeme monitorovat vydatnost vystupujícího CO2 a hladiny podzemních vod v seismoaktivní západní části Českého masivu a analyzovat korelaci a fázový posun mezi externím polem napětí a vydatností výstupu CO2 a hladiny podzemních vod. Vytvoříme numerický model vlivu externího pole napětí na fluktuace korových fluid. Residuální anomálie budeme statisticky porovnávat s lokální seismicitou a průchodem seismických vln od vzdálených zemětřesení.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací