Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Koncept morfofacie mikroreliéfu a mezoreliéfu pískovců temperátní zóny

 

Číslo grantu:

IAA300130806 - Program - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

2008 - 2011

Hlavní řešitelé:

Mgr. Jiří Adamovič, CSc., Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Mgr. Jana Schweigstillová, Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Projekt otevírá nový přístup ke studiu forem zvětrávání siliciklastických sedimentů. Na základě přítomnosti charakteristických mikro- a mezoforem pískovcového reliéfu na evropských lokalitách budou vyčleněny jednotlivé morfofacie typické pro humidní mírné klima. Následně bude sledována jejich souvislost s expozicí výchozu, vnitřní stavbou pískovcového tělesa i jeho tektonickým porušením, zrnitostními parametry a látkovým složením tmelu, porozitou a mechanickými vlastnostmi pískovce. Zvláštní pozornost bude věnována míře rozpouštění SiO2 a solnému zvětrávání. Objasnění vzájemných vztahů mezi těmito parametry a výslednou morfofacií přinese možnost genetické klasifikace skalních mikro- a mezoforem a přispěje k vysvětlení vzniku mikroreliéfu sedimentárních hornin na Marsu. Základem pro řešení projektu bude dokumentace vybraných výchozů v české křídové pánvi i jinde v Evropě, petrografické studium, elektronová mikroskopie a mikroanalýza a vybrané laboratorní zkoušky.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací