Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Teoretická studie chování vybraných uhlíkatých materiálů při sorpci CO2 v závislosti na teplotě a tlaku

 

Číslo grantu:

106/08/1146

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2008 - 2010

Hlavní řešitelé:

Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc., oddělení geochemie, ÚSMH AVČR, v.v.i.
 

Popis grantu:

Za nejvýznamnější skleníkový plyn je pokládán oxid uhličitý, kdy snížení jeho množství v ovzduší je v současnosti vysoce aktuální. Jednou z možností efektivního snižování jeho emisí je zachytávání oxidu uhličitého vypouštěného do ovzduší a jeho ukládání ve vhodných úložištích zejména v geosféře či materiálových úložištích. V této souvislosti je současně předmětem zájmu výzkumu mechanismus ukládání CO2 v těchto úložištích a s tím spojené údaje o jeho sorpčním chování v oblasti podkritických a nadkritických teplot a tlaků. Předmětem navrhovaného grantového projektu je aplikace vysokotlaké sorpce CO2 v tlakovém rozsahu do 12 MPa objemovou metodou na vybraných modelových uhlíkatých materiálech v závislosti na teplotě, jak v oblasti podkritických, tak nadkritických teplot, a na obsahu vody. Bude vyhodnocen vliv sledovaných parametrů na sorpční kapacitu a v ní zastoupený podíl adsorpce a absorpce, kinetika sorpčních procesů, difuzivita CO2 pro studované materiály a interpretovány odchylky od langmuirovského chování.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací