Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Stanovení, zdroje a potenciální následky inertního uhlíku „Black carbon“ v půdách a sedimentech z měst a oblastí s těžbou uhlí v České republice

 

Číslo grantu:

IAA300460804 - Program- Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

2008 - 2010

Hlavní řešitelé:

Ing. Ivana Sýkorová, DrSc., oddělení geochemie, ÚSMH AVČR, v.v.i.
 

Popis grantu:

Emise uhlíkatých látek, zejména sub-mikronové formy „Black carbon“, způsobuje ekologické problémy a rizika pro zdraví člověka. Termín „Black carbon“ označuje inertní uhlíkatý materiál, který vzniká nedokonalým spalováním biomasy a fosilních paliv a souvisí s fuzitem, polokoksem a sazemi. Významné množství BC se vyskytuje v půdách a v sedimentech vodních toků a jezer. Předpokládaný projekt je zaměřen na charakterizaci morfologie, složení a vlastností BC v půdách a sedimentech z městské aglomerace a oblasti postižené povrchovou těžbou uhlí mikroskopickými, chemickými, spektroskopickými a chromatografickými metodami s pyrolýzou. Zvláštní pozornost bude věnována schopnostem BC vázat vybrané toxické organické sloučeniny, ve srovnání s kerogeny a huminovými látkami obsaženými ve studovaném prostředí. Cílem projektu je objasnit úlohu BC ve vybraných exponovaných prostředích ČR.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací