Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Model svrchní kůry oherského riftu a jeho okolí

 

Číslo grantu:

IAA300460602 - Program - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

2006 - 2010

Hlavní řešitelé:

RNDr. Jiří Málek, PhD., ÚSMH AVČR , oddělení seismologie, Praha

Spoluřešitelé:

RNDr. Zuzana Skácelová, Česká geologická služba
RNDr. Miroslav Novotný, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
RNDr. Vladimír Cajz, CSc., Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Oblast oherského riftu v severozápadní části Českého masívu přitahuje pozornost odborníku již několik desítek let. Způsobuje to výskyt výjimečných geologických fenoménu v této oblasti: kontakty geologických jednotek, významné zlomy, velké granitové masívy, sedimentární pánve s ložisky hnědého uhlí, terciérní a kvartérní vulkanismus, minerální prameny a seismické roje. Výsledkem projektu bude třírozměrný anisotropní model seismických rychlostí do hloubky asi 15 km s vymezením hranic jednotlivých geologických těles. Odvození modelu bude založeno na seismické tomografii. Budou použita následující seismická data: refrakční data z mezinárodních profilu, měření lokálních zemětřesení a průmyslových odpalů. Dalšími zdroji dat budou geologické mapy, údaje z vrtu, fyzikální parametry hornin a tíhová data. Odvozený model usnadní řešení problému tektonického vývoje riftu, hloubkového rozsahu geologických těles, původu ložisek nerostných surovin, minerálních pramenu a zemětřesení.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací