Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Vymezení zón geodynamické pohyblivosti zemského povrchu a určení jejich nestability pro aplikace v územním plánování a v projektování staveb

 

Číslo grantu:

1QS300460551 - Program - Podpora projektů cíleného výzkumu (Národní program výzkumu) (2005-2009)

Grantová agentura:

Akademie věd České republiky (AV ČR)

Řešen v letech:

2005 - 2009

Hlavní řešitelé:

RNDr. Vladimír Schenk, Dr.Sc, ÚSMH AVČR, v.v.i. oddělení geodynamiky, Praha
RNDr. Zuzana Jechumtálová, PhD, Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

Spoluřešitelé:

RNDr. Zdeňka Schenková, CSc.
RNDr. František Mantlík
Ing. Pavel Kottnauer

Popis grantu:

Projekt řeší metodické postupy, které dovolí aplikovat data získaná přímým sledováním dynamických pohybů zemského povrchu v úlohách územního a urbanistického plánování oblastí a v úlohách projektování staveb a jejich úprav z hlediska zemětřesného inženýrství. Jedná se o pohyby způsobené dlouhodobými geodynamickými procesy probíhajícími v zemské kůře, které nevratně deformují zemský povrch, a o krátkodobé zemětřesné pohyby vyvolávající okamžitá dynamicky intenzivní seismická vlnění. Budou vypracována kritéria jak tyto dynamické účinky kategorizovat dle jejich velikosti a přímých dopadů na stavební objekty. Na jejich základě budou vymezeny zóny pohyblivosti zemského povrchu vyvolaných výše uvedenými procesy a oceněna nestabilita těchto zón z dat naměřených a vyhodnocených pomocí technologií GPS, InSAR a nivelační geodézie a z hodnot pozorovaných účinků seismických vln a jejich vztahu k lokální geologii místa pozorování.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Další informace:

Finanční podpora - Akademie věd České republiky