Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Studie reakcí chemických struktur uhlí s modelovými směsmi polymerů vedoucích k tvorbě vodíku

 

Číslo grantu:

GA105/07/1407

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2007 - 2010

Hlavní řešitelé:

Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitelé:

Člen řešitelského týmu:
Ing. Oga Bičáková Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

Popis grantu:

Vodík se stane v nedaleké budoucnosti významným, čistým palivem. Velké možnosti jeho tvorby mohou poskytout tepelné reakce uhlí se směsmi přírodních a syntetických polymerů při kopyrolýze a kozplynění. Studium literárních údajů ukázalo, že tyto reakce jsou popsány pouze rámcově, bez hlubší znalosti reagujících struktur uhlí. Naše zkušenosti a předběžné studie ukazují, že kopyrolýza typů uhlí se štěpením uhlovodíků v druhém stupni poskytuje již při rychlostech ohřevu 5-6 K/min množství vodíku, závisejícína průměrné chemické struktuře daného typu. Rovněž kozplynění hnědého uhlí s CaO a vhodným katalyzátorem na bázi magnetitu poskytuje vodík v závislosti na strukturních parametrech uhlí. Pro hlubší poznání tepelných reakcí uhlí vedoucích k tvorbě vodíkuje třeba provést soustavný výzkum tepelně degradačních reakcí strukturně popsaných macerálových frakcí uhlí s vybranými modelovými vícesložkovými směsmi polymerů za různých podmínek, přičemž bude využito vypracované metody.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací