Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Teoretické a empirické souvislosti mezi propustností a pórovitostí

 

Číslo grantu:

IAA3046401 - Program - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

2004 - 2006

Hlavní řešitelé:

Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc., ÚSMH AVČR, oddělení geochemie, Praha

Spoluřešitelé:

Doc. Mgr. Richard Přikryl, Dr., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Popis grantu:

Propustnost přírodních materiálů má jako fyzikální proces značný význam v mnoha oborech. Určuje se laboratorním testem, jehož aplikace k hodnocení poměrů in situ však vyžaduje znalost podrobnějších souvislostí pro danou dvojici tekutina/tuhý materiál. Cílem grantového projektu je rozšířit vypovídací schopnost testu o další fyzikální veličiny především o přímou korelaci s texturními parametry. Bude identifikována pro propustnost aktivní skupina pórů, stanoven jejich střední ekvivalentní poloměr a Reynoldsovo číslo. U plynů bude sledován vliv velikosti molekuly, hustoty a viskozity, u kapalin také působení mezifázových sil, povrchového napětí a adheze. Bude popsán vztah mezi absolutní propustností charakteristickou pro jednofázový a relativní propustností pro dvoufázový tok. Poznatky získané na modelových látkách budou aplikovány u plynonosných uhlí v souvislosti s těžbou uhelného metanu a u smektity bohatých jílů uvažovaných jako těsnící bariéra úložiště radioaktivních materiálů.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací