Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Hodnocení faktorů ovlivňujících stabilitu v budoucnosti zatápěných zbytkových jam v rámci revitalizačního projektu podkrušnohorské uhelné pánve

 

Číslo grantu:

IAA3046305 - Program Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

2003 - 2005

Hlavní řešitelé:

p.g. Tamara Spanilá, ÚSMH AV ČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů, Praha

Spoluřešitelé:

Ing. Ladislav Satrapa, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Ing. Zdenek Kudrna, CSc., Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Popis grantu:

Významným aspektem souvisejícím s revitalizaci severočeské hnědouhelné pánve formou zatápění lomů je problém deformace budoucích břehů v nádržich, situovaných do nepříznivých ing.geologických podmínek. Skrývkové a výsypkové svahy byly navrženy a realizovány s ohledem na primární požadavky těžby, tedy na krátkodobou, případně střednědobou stabilitu. Napouštěním zbytkových jam vzniknou velké vodní plochy s max. hloubkou až 170 m, kde se uplatní většina faktorů a podmínek pro vznik exogénních procesů: abraze, sesuvy, sufoze, neustálené průsaky aj., které mohou mít negativní dopad na stabilitní poměry budoucích břehů a okolí.Využitím dosavadních zkušeností a nových poznatků v multidisciplinárních oborech, studiem vybraných lokalit lze se vyslovit k prognóze chování svahů během napouštění a provozu zatopených jam a navrhnout metodiku sledování a vhodná doporučení, aby se predešlo velkým nákladům na dodatečná zabezpečení břehů nebo případným hospodářským a ekologickým škodám.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací