Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Chování plynů a par v mikroporézní fázi tkáňových systémů přírodních materiálů; adsorpční a absorpční procesy a jejich kinetika

 

Číslo grantu:

IAA2046101 - Program - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

2001 - 2003

Hlavní řešitelé:

Ing. Zuzana Weishauptová, CSc., ÚSMH AVČR, oddělení geochemie, Praha
 

Popis grantu:

Pro přírodní organické látky je charakteristická přítomnost mikroporézní fáze, tvořené pevnou fází a souborem dutin molekulárních rozměrů. Cílem projektu je studium tří procesů probíhajícím na jejím mezifázovém rozhraní. 1. U látek , kdy sorpce v mikroporézní fázi je provázena rozpuštěním molekul plynů a par v tuhé fázi, projevující se jejím bobtnáním, bude stanoven kritický tlak, nad nímž již dochází pouze k absorpci a mechanismus vstupu molekul plynu tuhé fáze. 2. U sorpce par, především vodní páry budou zjištěny příčiny podběhu desorpční větve izotermy pod adsorpční. 3. Budou stanoveny experimentální a termodynamické podmínky procesu vytěsňovací sorpce pro různé dvojice zúčastněných plynů. Pro získání uvedených poznatků bude použita jako hlavní metoda sorpční gravimetrická analýza umožňující použití velmi nízkých tlaků, které jsou předpokladem pro identifikaci mikroporézní struktury. Pro hlubší charakteristiku sledovaných procesů budou vypočteny hodnoty entalpie a entropie.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací