Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Jezerní a uhelné sedimenty sokolovské pánve jako archiv miocénního paleoprostředí, paleoklimatu a tektoniky

 

Číslo grantu:

205/09/1162

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2009 - 2011

Hlavní řešitelé:

Mgr. Karel Martínek,
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitelé:

RNDr. Juraj Franců, CSc., ČGS, Brno
Ing. Ivana Sýkorová, DrSc., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr., Geologický ústav AV ČR,v.v.i.
RNDr. Petr Rojík, PhD., Sokolovská uhelná a.s., Sokolov

Popis grantu:

Jezerní sedimenty a do značné míry I uhelné sedimenty jsou citlivými indikátory změn prostředí. Metabolismus jezer velmi citlivě reaguje nejen na globální klimatické a geotektonické změny, ale i na lokální klimatické, vegetační, erozní a tektonické změny. Tyto procesy jsou často propojeny vzájemnými zpětnými vazbami a výsledný systém se často chová nelineárně. Porozumění řídícím mechanismům zápisu těchto změn do statigrafického záznamu a odfiltrování klimatického záznamu od ostatních vlivů vyžaduje komplexní řešení. Navrhovaný projekt je zaměřen na detailní studium 200 m mocné sukcese jezerního cyprisového souvrství podložní sloje Antonín v sokolovské pánvi (miocén), kde byla pozorována rytmicita několika řádů. Projekt je výrazně multidisciplinární, integrující sedimentologické, cyklostratigrafické, magnetostratigrafické, petrologické, petrofyzikální, geochemické a paleontologické přístupy. Cílem navrhovaného projektu je rekonstrukce paleoprostředí a klimatické historie. Multidisciplinární přístup přispěje k porozumění miocénních klimatických změn a mechanismů jejich zápisu do statigrafického záznamu.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací