Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Akcesorické minerály Nb, Ti, Ta a W jako indikátory geochemického vývoje magmatických a hydrotermálních systémů v Českém masivu

 

Číslo grantu:

IAA3046002 - Program - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

2000 - 2002

Hlavní řešitelé:

Vladimír Šrein, ÚSMH AV ČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů, Praha

Spoluřešitelé:

Milan Novák, Oddělení mineralogie a petrologie Moravského zemského muzea, Brno

Popis grantu:

Akcesorické minerály Ti, Nb, Ta a W (rutil, columbit-tantalit, wolframit, titanit) se staly cennými indikátory geochemického vývoje poměrů Fe/Mn a Nb/Ta zvláště v magmatických horninách a v doprovodných hydrotermálních systémech. Navrhovaný projekt bude příspěvkem k pochopení vývoje změn chemického složení těchto minerálů, geochemické frakcionace hornin a jejich obohacení některými užitkovými prvky (např. Nb, Ta, W). Předmětem zájmu budou leukokrátní granity a horniny vznikající na přechodu magmatické a hydrotermální fáze, dále také hydrotermální žíly především v oblastech saxothuringika, moldanubika a bohemika. Akcesorické minerály budou také využity jako indikátory následných hydrotermálních alterací a jako indikátory aktivity fluid (např. F, O2) v mateřských horninách.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací