Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Evoluce půdního pokryvu v chráněných územích České republiky

 

Číslo grantu:

IAA3013005 - Program - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

2000 - 2002

Hlavní řešitelé:

Anna Žigová, Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Vladimír Šrein, ÚSMH AV ČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů, Praha

Popis grantu:

Výsledkem projektu bude vytvoření sítě profilů zachycující širokou škálu půdních typů v různých polohách, na různých půdotvorných substrátech v chráněných územích České republiky, které budou sloužit jako dlouhodobé standardy pro monitorizaci environmentálních změn (např. acidifikace půd, eroze půd, eutrofizace, aerosolové depozice). Environmentální a klimatické změny v holocénu budou charakterizovány na základě souboru pedologických analýz, především mikromorfologie, dále pak mineralogie včetně jílové, geochemie, malakozoologie a geomorfologie. Důkazy o roli antropogenního faktoru v evoluci půdního pokryvu v období holocénu budou získány porovnáním půd v chráněných území s jejich analogy v zemědělské krajině. Síť profilů zachycujících vývoj půd v holocénu bude rovněž sloužit pro porovnání s fosilními půdami, jejichž evoluce probíhala bez jakéhokoliv narušení člověkem, to znamená, že jejich vývoj byl ukončen přirozenou cestou např. překrytím sedimenty.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací