Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam

 

Číslo grantu:

IAA2046801

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

1998 - 2000

Hlavní řešitelé:

Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc., oddělení geochemie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.
 

Popis grantu:

Projekt je zaměřen a) na podrobný popis textury mikroporézní fáze, představující hmotu prostoupenou Systémem dutin molekulárních rozměrů, b) na její kontinuitu v rámci chemických a fyzikálních procesů, c) na její chování a případnou změnu její struktury účinkem tepelného a tlakového zatížení. Řešení projektu se soustředí na přírodní uhlíkaté látky (dřevo, uhlí), u nichž je mikropórovitost rozhodující texturní vlastností. Vliv teploty bude studován v rozsahu do 1000°C pomocí emanační termické analýzy, tlakové namáhání bude realizováno až do tlaku 2500 MPa. Jednotlivé vlivy budou vzájemně korelovány a jejich účinky zjišťovány pomocí adsorpce, mikroskopie a rtg analýzy. Na základě statisticky významného počtu pozorování budou specifikovány dominantní vlastnosti mikroporézní fáze a navržen její model. Získané výsledky budou využity v technologiích s výrazným vlivem mikropórovitosti, jako je těžba uhelného metanu a příprava aktivních uhlí. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s mikroporézní strukturou je vědecká pozornost věnována převážně jejím adsorpčním vlastnostem, je pojetí předkládaného projektu zcela původní.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací