Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Vznik topazových granitů masívu Krudum

 

Číslo grantu:

205/09/540

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2009 - 2011

Hlavní řešitelé:

RNDr. Miloš René, CSc.,
ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Dr. Jaromír Leichmann, PhD., Přírodovědecká fakulta Masarykovy university
Dr. Vojtěch Janoušek, PhD., Česká geologická služba
Dr. Zuzana Kratinová, PhD., Geofyzikální ústav AV ČR
Dr. Zdeněk Dolnicek, PhD., Přírodovědecká fakulta University Palackého

Popis grantu:

Granitový pluton Krudum reprezentuje obráceně zonální intruzi s nejstarším, nejméně frakcionovaným biotitickým granitem v centru. Kolem něho je vyvinutý mladší dvojslídný granit obsahující topaz. Nejmladší, topaz-albitový granit tvoří okrajovou zónu tělesa. Z geochemického pohledu tyto horniny reprezentují subaluminní až výrazně peraluminní leukogranity. Směrem od biotitických granitů k topaz-albitovým granitům stoupají hodnoty poměru A/CNK spolu s obsahy Rb a klesají obsahy Ti, Fe, Mg, K, Ba, Sr, Th, Zr a REE spolu s poklesem poměru K/Rb, Ba/Sr a Zr/Hf. Inverzní modelování obsahu horninotvorných a stopových prvků naznačuje, že zjištěné vývojové trendy lze vysvětlit extenzivní frakcionací (~ 40–60 %) kontrolovanou především obsahem K-živce. Významná úloha akcesorických minerálů, zejména zirkonu a monazitu je zvýrazněna významným poklesem obsahu Zr a REE v průběhu frakcionace. Na základě výzkumu AMS byly zjištěny dvě rozdílné magmatické stavby. Dominantní stavba zastoupená ve všech typech granitů je subhorizontální s pozvolna ukloněnými lineacemi. Magnetické foliace směru ZSZ-VJV se subhorizontálními lineacemi reprezentují méně významnou stavbu vyvinutou zejména v dvojslídných granitech. Vývoj fluid v Sn-W rudním revíru Horní Slavkov–Krásno naznačuje jejich pozvolné chladnutí z hodnoty ~ 500 ºC na hodnoty < 50 ºC. Greisenizace byla vyvolána nízko salinními vodnými fluidy (0–7 hmot% NaCl ekv.). Nb-Ta rutily a minerály skupiny kolumbitu reprezentují nejvýznamnější nositele Nb a Ta v topaz-albitových granitech. W-kolumbit-(Fe), W-ixiolit, wodginit a tapiolit-(Fe) se v těchto horninách vyskytují vzácně.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací