Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Projekty - starší

Oddělení geochemie

Oddělení: inženýrské geologie | kompozitních a uhlíkových materiálů | neotektoniky a termochronologie | seismotektoniky | struktury a vlastností materiálů

Název grantu
Vliv postgenetických přemen žul na jejich odolnost vůči zvětrávacím procesům v historických stavbách (2021 - 2023)
Radiolytická alterace organické hmoty v uranonosném prostředí (2019 - 2021)
Odolnost vůči křehkému porušení: význam petrografických/mechanických dat pro vlastnosti a životnost drceného kamene (2018 - 2020)
Racionalizace nakládání s použitými sorpčními materiály na bázi aktivního uhlí (2017 - 2020)
Mobilization of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Toxic Heavy Metals among Soil Fractions in El-Tabbin and Shoubra El-Kheima Areas (2016 - 2018)
Analýza prachových částic a vytvoření databáze mikro-markerů (2016 - 2016)
Model mobilizace a geochemické cykly potenciálně nebezpečných prvků a organických látek ve vyhořelých uhelných haldách (2015 - 2017)
Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako řešení pro nároky ČSN 759010 a TNV 759011 (2015 - 2017)
Experimentální studium mezních stavů napětí v oblasti růstu a porušení trhlinami jako kritických parametrů trvanlivosti pórovitého přírodního kamene. (2013 - 2017)
Biomarkery a petrografické parametry: vztah mezi nimi a hranice jejich vypovídací schopnosti. (2013 - 2015)
Distribuce stopových prvků a jejich mobilita ve výrazně frakcionovaných granitových systémech: Aplikace na topazové granity. (2011 - 2012)
Geochemie a petrologie dvojslídných granitů jihozápadní části moldanubického batolitu (2010 - 2012)
Jezerní a uhelné sedimenty sokolovské pánve jako archiv miocénního paleoprostředí, paleoklimatu a tektoniky (2009 - 2011)
Sorbenty na bázi oxidovaných uhlí a chitosanu (2009 - 2011)
Vznik topazových granitů masívu Krudum (2009 - 2011)
Koncept morfofacie mikroreliéfu a mezoreliéfu pískovců temperátní zóny (2008 - 2011)
Stanovení, zdroje a potenciální následky inertního uhlíku „Black carbon“ v půdách a sedimentech z měst a oblastí s těžbou uhlí v České republice (2008 - 2010)
Teoretická studie chování vybraných uhlíkatých materiálů při sorpci CO2 v závislosti na teplotě a tlaku (2008 - 2010)
Trojrozměrné uspořádání pórového prostoru sedimentárních hornin: souvislost s fyzikálními a mechanickými vlastnostmi (2008 - 2010)
Geochemie a petrologie dvojslídných granitů jihozápadní části moldanubického batolitu (2008 - 2009)
Příspěvek ČR ke zajištění stavu ozonové vrstvy Země a slunečního UV záření v Antarktidě, paleoklimatická a paleogeografická rekonstrukce vybraného území Antarktidy a související geologické studium a mapování (2007 - 2011)
Chování fullerenů v geologických materiálech a prostředích (2007 - 2009)
Komplexní přístup ke studiu prokřemenělých dřev permokarbonu vnitrosudetské a podkrkonošské pánve, Česká republika (2007 - 2009)
Fyzikální a chemické vlastnosti frakcionovaných ryolitových tavenin: Aplikace na topazové granity (2006 - 2008)
Zhodnocení a využití hnědouhelných ložisek České republiky (2006 - 2008)
Globální korelace A-granitů a příbuzných hornin, jejich mineralizace a význam pro vývoj litosféry. (2005 - 2010)
Organická hmota dispergovaná v horninách – objektivní charakterizace, souvislosti s přírodními ději a antropogenní činností (2005 - 2007)
Progresivní, ekonomicky efektivní neenergetické aplikace lignitu (2005 - 2007)
Půdní pokryv chráněných území Prahy jako ukazatel environmentálních změn (2005 - 2007)
Geochemie a petrologie amfibolitů moldanubika (2005 - 2006)
Petrologie rašeliny (2004 - 2007)
Teoretické a empirické souvislosti mezi propustností a pórovitostí (2004 - 2006)
Tvorba a význam gelových podílů v korozní vrstvě zirkoniových povlaků jako první ochrany jaderného paliva v JE (2004 - 2006)
Stabilita allanitu v magmatických a hydrotermálních podmínkách – aplikace mobilizace prvků vzácných zemin a aktinidů (2004 - 2005)
Přírodní uhlíkaté "sorbenty", fulvokyseliny a polycyklické aromatické uhlovodíky, vzájemné vztahy, adsorpce a molekulární modelování (2003 - 2006)
Sorbenty toxických kovů a radionuklidů na bázi imobilizované huminové kyseliny a chitosanu (2003 - 2003)
Přírodní a antropogenní kontaminace a její záznam v geologické historii (2002 - 2008)
Geochemie stopových prvků v uhlí a jejich vliv na životní prostředí a lidské zdraví. Srovnávací studie mezi Čínskou lidovou republikou a Českou republikou. (2002 - 2004)
Klasifikace, geochemie a petrologie ortorul moldanubika (2002 - 2003)
Zastoupení síry a stopových prvků ve světové modelové černouhelné a antracitové sloji (2001 - 2004)
Chování plynů a par v mikroporézní fázi tkáňových systémů přírodních materiálů; adsorpční a absorpční procesy a jejich kinetika (2001 - 2003)
Klasifikace a petrologie dvojslídných granitů moldanubického batolitu (2001 - 2001)
Akcesorické minerály Nb, Ti, Ta a W jako indikátory geochemického vývoje magmatických a hydrotermálních systémů v Českém masivu (2000 - 2002)
Distribuce prvků a minerálů vzácných zemin v topazových granitech Saxothuringika (2000 - 2002)
Evoluce půdního pokryvu v chráněných územích České republiky (2000 - 2002)
Migmatitizace metapelitů moldanubika a vznik granitů moldanubického batolitu (2000 - 2002)
Model uranové mineralizace na ložisku Rožná (2000 - 2002)
Petrologie a mineralogie neolitické a eneolitické kamenné industrie (2000 - 2002)
Primární minerály a nové primární minerální fáze rudních žil ložiska Jáchymov (2000 - 2002)
Složení sedimentů ve vodních nádržích a jejich kontaminace (2000 - 2002)
Snižování emisí těžkých kovů z fluidního spalování uhlí pomocí sorbentů (2000 - 2002)
Využití radionuklidů a ionizujícího záření (1999 - 2004)
Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování (1999 - 2001)
Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam (1998 - 2000)
Vliv huminových látek na speciaci a migraci radionuklidů v podzemních vodách (1998 - 2000)
Studium interakce kadmia s huminových látek radioaktivní metodou (1998 - 1998)
Paleoteplotní historie sedimentárních pánví v České republice a její vztah k tektonickým procesům (1997 - 2001)
Modelování a simulace procesů šíření kontaminantů v bariérových materiálech úložišť odpadů, ve vodních tocích a přehradních nádržích (1997 - 1999)
Složení a struktura uhlí České republiky (1996 - 1998)
Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin (1994 - 1996)
Modelování migrace toxických a radiotoxických látek v půdách, horninách a sedimentech (1994 - 1996)
Modifikace sorpčních vlastností uhlíkových sorbentů pomocí umělé povrchové vrstvy (1991 - 1993)

Oddělení inženýrské geologie

Oddělení: geochemie | kompozitních a uhlíkových materiálů | neotektoniky a termochronologie | seismotektoniky | struktury a vlastností materiálů

Název grantu
Thermal influences on rock slope dynamic in High Arctic permafrost areas - ThermoRock (2022 - 2022)
3D bezkontaktní magnetorezistivní polohovací systém (2021 - 2022)
Geofyzika, geotechnika, geomateriály, geotermální energie pro praxi (2020 - 2022)
Systém pro automatizované vyhodnocení obrazových záznamů ze sítě dilatometrů TM-71 (2020 - 2022)
Napětím a hydraulickým polem řízené zvětrání a eroze granulárních hornin (2019 - 2021)
Reprezentace ČR ve vedení ICL prostřednictvím Centra excelence (2019 - 2021)
Monitoring aktivity křehkých struktur PVP Bukov a dolu Rožná (2018 - 2022)
Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí (CzechGeo/EPOS-Sci) (2017 - 2020)
Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN+ (2017 - 2020)
Vývoj informačního systému včasné výstrahy před aktivací svahových pohybů (2016 - 2020)
Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii "RINGEN" (Research INfrastructure for Geothermal ENergy) (2016 - 2020)
Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí (CzechGeo/EPOS) (2016 - 2019)
Dynamika megasesuvu na El Hierru analyzovaná pomocí "big data" za účelem predikce budoucího chování megasesuvů i na dalších vulkanických ostrovech (2016 - 2018)
Vliv napětí daného gravitací na erozi pískovce: fyzikální a numerické modelování (2016 - 2018)
Reprezentace ČR ve vedení ICL prostřednictvím Centra excelence (2016 - 2017)
Low frequency, high damaging potential landslide events in "low risk" regions – challenges for hazard and risk management (2015 - 2017)
Vývoj a optimalizace prototypu přístroje pro automatický monitoring pohybů na trhlinách ve 3D: přesný a odolný nástroj pro využití v materiálových vědách, ve stavebnictví a mnoha oborech geověd (2015 - 2017)
Vývoj geodynamického modelu v rámci LASMO experimentu v Grimsel Test Site (Švýcarsko) (2014 - 2018)
Monitoring a prognóza geologických a rizikových procesů (2014 - 2016)
Multi-disciplinární studium procesu v pískovcových výchozech: nový přístup k výzkumu a interpretaci vzniku vybraných pískovcových forem (2013 - 2015)
Vytvoření informačního systému pro vyhodnocení lavinového nebezpečí v horských oblastech České republiky (2013 - 2015)
Obří sesuvy: okamžité ohrožení nebo spící obří? Monitoring sesuvného ohrožení ve vztahu k aktuální vulkanické aktivitě v oblasti ostrova El Hierro, Kanárské ostrovy, Španělsko (2012 - 2013)
Hodnocení nebezpečí vzniku sesuvů a povodní z ledovcových jezer, Cordillera Blanca, Peru (2011 - 2014)
Vliv srážek na vybrané svahové deformace na příkladu sesuvů v údolí Lemešné a na vrchu Kání (flyšové Karpaty) (2011 - 2013)
CzechGeo/EPOS– Distribuovaný systém observatorních a terénních měření a monitorování geofyzikálních polí v České republice
(Národní uzel projektu ESFRI/EPOS)
(2010 - 2015)
Výzkum a vývoj tvorby systematizace bezpečných,spolehlivých a ekonomicky optimálních opatření pro sanace skal a skalních svahů (2009 - 2012)
Analýza časového vývoje mikroposunů monitorovaných v zóně kolize Africké a Euro-asijské desky (2009 - 2011)
Hodnocení rizika vzniku svahových deformací v urbanizovaných oblastech Vnějších Západních Karpat, Česká republika (2009 - 2011)
Monitoring současných mikropohybů v Hornorýnském příkopu a jeho integrace do EU sítě 3-D monitoringu (2008 - 2010)
Rekonstrukce vývoje geosystémů na Šumavě v pozdním glaciálu a v holocénu (se zaměřením na oblasti glaciálního původu a recentní geomorfologické pochody) (2008 - 2010)
Kras Východních Sudet a jeho význam pro rekonstrukci vývoje reliéfu Rychlebských hor (2007 - 2009)
3-D monitoring mikropohybů v zóně projevů kolize Africké a Euroasijské desky (2006 - 2008)
Příčiny a mechanismy poškození nástěnných maleb solemi (2006 - 2008)
Tektonická aktivita severní části Malých Karpat (2006 - 2008)
Monitoring aktivních tektonických struktur v krasu (2006 - 2007)
Geodynamika Západních Karpat a přilehlých oblastí na Českém a Slovenském území (2005 - 2010)
Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami (2005 - 2008)
Endogenní vlivy na vznik a vývoj svahových deformací (2005 - 2007)
Porovnání kvartérního vývoje Novohradských hor a vybraných částí Šumavy (2005 - 2007)
Projevy rizikových geomorfologických procesů v deformaci horninových struktur Machu Picchu (2005 - 2007)
Vývoj geohazardů na Machu Picchu, Peru (2005 - 2007)
Hodnocení faktorů ovlivňujících stabilitu v budoucnosti zatápěných zbytkových jam v rámci revitalizačního projektu podkrušnohorské uhelné pánve (2003 - 2005)
Hodnocení geologických rizik ohrožujících památkové objekty ČR, tvořících krajinné dominanty (2003 - 2005)
Kontrolní sledování aktivních geodynamických oblastí a výzkum nebezpečných geologických procesů (2001 - 2005)
Geomorfologický výzkum faktorů podmiňujících vznik svahových deformací v povodí Vsetínské Bečvy (2001 - 2003)
Interdisciplinární studium svahových poruch na geodynamicky a archeologicky významných lokalitách (2001 - 2003)
3-D monitoring aktivních tektonických struktur (2000 - 2006)
Metody výpočtu břehových deformací a způsobů ochrany a sanace břehů (2000 - 2006)
Hodnocení spoušťového mechanismu zvýšené sesuvné aktivity v České republice vlivem enormního zvodnění horninového prostředí (2000 - 2002)
Nelineární dynamika porušování skalních svahů a její použití pro predikce řícení (2000 - 2002)
Ocenění nebezpečí sesuvů a zmírnění jejich důsledků pro objekty kulturního dědictví Subprojekt 024: Kontrolní sledování skalních svahů pro šetrné zvládání ohrožení skalními říceními (1998 - 2002)

Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů

Oddělení: geochemie | inženýrské geologie | neotektoniky a termochronologie | seismotektoniky | struktury a vlastností materiálů

Název grantu
Studium metod modifikace mechanických vlastností a struktury kolagenní hmoty (2021 - 2023)
Studium pyrolýzních procesů při přípravě geopolymerních kompozitů (2021 - 2021)
Mechanika tepenné delaminace a šíření trhliny (2020 - 2023)
Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgii (2020 - 2023)
Částečné pyrolyzované kompozity jako lehká střešní krytina - ověření klimatické odolnosti a optimalizace vhodné textilní výztuže (2020 - 2022)
Vývoj zařízení pro potahování tenkých drátů biodegrabilními polymery z roztoku (2020 - 2022)
Bioartificiální kardiovaskulární záplaty a cévní náhrady na bázi porcinního kolagenu zesílené nano/mikrovlákny remodelované pomocí kmenových buněk v bioreaktorech (2019 - 2022)
Fundamentální aspekty částečné pyrolýzy hybridních kompozitů s polysiloxanovými matricovými prekurzory (2017 - 2020)
Vývoj a komplexní preklinické testování nových kompozitních materiálů pro kostní chirurgii (2015 - 2018)
Vývoj resorbovatelné kolagen-kalcium fosfátové nanovrstvy s řízenou elucí antibiotik pro zvýšení životnosti implantátů (2014 - 2017)
SiOC Keramická pěna z pyrolyzovaného polymerního prekurzoru jako jádro tepelně odolných sendvičových struktur (2012 - 2014)
Kompozitní materiály transparentní vůči rentgenovému záření a vysoce odolné proti opakované sterilizaci pro použití v lékařství (2010 - 2012)
Příprava biodegradabilního nanokompozitního pro obnovu kostní tkáně, imitujícího reálnou strukturu kostí a složeného z nanovláken, makroporézních gelů a bioaktivního anorganického plniva (2009 - 2012)
Vývoj a aplikace metodiky pro stanovení tlaku nasycených par kombinací statické a chromatografické metody (2009 - 2012)
Vývoj nových typů matric odvozených z pyrolyzovaných pryskyřic pro kompozity vyztužené keramickými vlákny (2009 - 2011)
Řešení problematiky páteřních onemocnění z pohledu degenerativních a poúrazových stavů s využitím poznatků tkáňového inženýrství, biomechaniky obratlů, osseointegrace umělých náhrad a studia důvodů jejich selhání. (2006 - 2009)
Výzkum a vývoj kompozitů s termoplastovou matricí a jejich aplikace pro primární letecké konstrukce. (2006 - 2009)
Porézní kompozitní materiály s polyamidovou výztuží a siloxanovou matricí s nano-hydroxyapatitem jako biomateriály (2006 - 2008)
Strukturní výzkum a fyzikální vlastnosti nových grafitu podobných nanokompozitů na bázi anorganických částic s různou morfologií (2006 - 2008)
Syntéza, struktura a vlastnosti nanomateriálů založených na bázi interkalovaných fylosylikátů (2005 - 2011)
Čedičové vláknové kompozity se zvýšenou teplotní odolností (2005 - 2007)
Nanomateriály založené na strukturně modifikovaných jílových minerálech (2005 - 2007)
Použití Ramanovy mikroskopie pro posouzení vlivu stárnutí na mikromechanické změny betonu vyztuženého polyethylenetereftálátovými vlákny (PET) (2005 - 2007)
Mikrostruktura a mechanické vlastnosti tepelně odolných a chemicky stálých kompozitů vyztužených čedičovými vlákny (2004 - 2005)
Kompozitní materiály na bázi skelných tkanin a siloxanové matrice jako náhradní a spojovací prvky v ortopedii (2003 - 2005)
Mikrostruktura a mechanické vlastnosti tepelně odolných vláknových kompozitů s keramickou matricí (2003 - 2005)
Utility Model "Intervertebral Cages" (založeno na C/C kompozitech) (2003 - 2003)
Inteligentní Textilní struktury - Aplikace, výroba a testování (2002 - 2005)
Struktura a vlastnosti supramolekulárních systémů založených na jílových minerálech (2002 - 2004)
Studium vlivu typu výztuže a struktury matrice na elastické vlastnosti kompozitních matriálů s využitím statických a dynamických měřících metod (2002 - 2004)
Vývoj a optimalizace procesu přípravy tepelně odolných vláknových kompozitů s keramickou matricí (2002 - 2004)
Mikrostruktura a mechanické vlastnosti kompozitů s keramickou matricí pro zvýšené teploty a oxidační prostředí (2000 - 2003)
Mezitělové rozpěrky na bázi kompozitů uhlík-uhlík (2000 - 2002)
Teplotně a oxidačně odolné materiály na bázi pyrolyzovaných polysiloxanů (2000 - 2002)
USA - Česká republika - Společný program na výzkum frikčních materiálů (1999 - 2008)
Kompozitní materiály na bázi skelných vláken a siloxanové matrice pro použití za vysokých teplot (1999 - 2001)
Kvantitativní analýza struktury textilní výztuže jako předpoklad modelování mechanických vlastností kompozitních materiálů (1999 - 2001)
Mikrostruktura a lomové vlastnosti vláknových kompozitů (1999 - 2001)
Studium vlivu povrchových vlastností kompozitních materiálů na jejich biokompatibilitu (1999 - 2001)
Úloha uhlíkových textilií při vyztužování kompozitů uhlík-uhlík (1996 - 1998)

Oddělení neotektoniky a termochronologie

Oddělení: geochemie | inženýrské geologie | kompozitních a uhlíkových materiálů | seismotektoniky | struktury a vlastností materiálů

Název grantu
Kvarterní tektonická aktivita v západních Čechách a její vztah k vulkanismu (2021 - 2023)
Zastoupení ČR ve vedení INQUA na úrovni komise TERPRO (2020 - 2022)
Tektonická aktivita západní části oherského riftu od pozdního kenozoika do současnosti (2016 - 2019)
Geofyzikální, hydroklimatický a geodynamický monitoring aktivní svahové deformace Čeřeniště – fáze II: návrh automatizovaného TL-ERT monitoringu pro měření s 1-denním intervalem (2015 - 2015)
Optimalizace geofyzikálního, hydroklimatického a geodynamického monitoringu aktivní svahové deformace Čeřeniště (2014 - 2014)
Časoprostorová variabilita hlubokých svahových deformací v Tatrách (Západní Karpaty) (2013 - 2016)
Multidisciplinární geofyzikální průzkum při studiu forem reliéfu (2013 - 2015)
Neotektonika v předpolí Alp a Karpat (2013 - 2014)
Hodnocení tektonických pohybů na aktivních zlomech (2012 - 2015)
Pozdně kvartérní seismogenní zlomová aktivita a související vývoj sedimentačních pánví ve východní části Českého masívu (2012 - 2015)
Caracterización de fallas sismogénicas en el centro del cinturón volcánico mexicano: implicaciones para la peligrosidad sísmica y la inestabilidad de laderas (2011 - 2013)
Vliv srážek na vybrané svahové deformace na příkladu sesuvů v údolí Lemešné a na vrchu Kání (flyšové Karpaty) (2011 - 2013)
EPOS/CzechGeo – Distribuovaný systém observatorních a terénních měření a monitorování geofyzikálních polí v České republice
(Národní uzel projektu ESFRI/EPOS)
(2010 - 2015)
Vliv historických klimatických a hydrometeorologických extrémů na svahové a fluviální procesy v oblasti Západních Beskyd a jejich předpolí (2010 - 2013)
Hluboké svahové deformace a jejich vliv na svahové a fluviální morfosystémy (2010 - 2010)
Geochronologie a dynamika vybraných svahových deformací v oblasti Kysuckých Beskyd (2009 - 2009)
Projevy mladokvartérní tektoniky v zóně okrajového sudetského zlomu (2008 - 2010)
Kras Východních Sudet a jeho význam pro rekonstrukci vývoje reliéfu Rychlebských hor (2007 - 2009)
3-D monitoring mikropohybů v zóně projevů kolize Africké a Euroasijské desky (2006 - 2008)
Projevy neotektoniky v reliéfu sv. části Rychlebských hor (2004 - 2006)
3-D monitoring aktivních tektonických struktur (2000 - 2006)
Flow directions of the Late Paleozoic andesitic lawa flows of the Krkonoše Mts. piedmont area and localisation of their volcanic centres (1996 - 1999)
Lusatian Fault (1996 - 1999)
High Level Waste Repository Development Project - the detailed geological, geophysical and geochemical research in the Melechov test locality (1994 - 1997)
Geological and geophysical research of the SW-periphery of the Uranium deposit Stráž p. R. (1993 - 1998)
Mapping of the geological composition and structure of the Czech Republic at a scale of 1:50,000 (1989 - 1997)

Oddělení seismotektoniky

Oddělení: geochemie | inženýrské geologie | kompozitních a uhlíkových materiálů | neotektoniky a termochronologie | struktury a vlastností materiálů

Název grantu
Interaktivní mapa seismického ohrožení České republiky (2020 - 2023)
Aplikace rotační seismologie pro včasné varování a monitorování před zemětřesením (2020 - 2022)
Seismický maják - systém pro detekci časových změn vlastnosti horninového masívu (2020 - 2022)
Vymezení zóny částečného vyhojení štěpných stop v zirkonu metodami fission track a mikro-Ramanovskou spektroskopií: klíč k pochopení termochronologického datování, vlastností materiálů na bázi zirkonu a tepelné zralosti zdrojových hornin uhlovodíků (2020 - 2022)
Šestisložkové kontinuální monitorování seismických rojů a dalších zemětřesení v oblasti Long Valley Caldera, Kalifornie (2019 - 2022)
Fyzikální procesy spojené s rojovou seismicitou na rozhraní tektonických desek na rozhraní tektonických desek na jižním Islandu a se zemětřesnými roji v západních Čechách/Vogtladu (2018 - 2020)
Vývoj a testování statistických a seismických metod pro odlišení přírodními a injektážními fluidy vyvolanými zemětřeseními v blízkosti ropných a plynových ložisek (2016 - 2018)
Seismické zabezpečení fúzních reaktorů (2016 - 2016)
Gradiometrie v seismickém monitorování (2015 - 2017)
Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání aplikované geologie a tvorba výzkumného centra na univerzitě v Arba Minch (jižní Etiopie) (2015 - 2017)
Zemětřesné roje a jejich spouštěcí mechanizmy v různých tektonických prostředích (Český masív, Středoatlantský hřbet a západní Alpy) (2012 - 2016)
Reverzibilní skladování energie v horninovém masivu (2011 - 2014)
Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie (2011 - 2014)
EPOS/CzechGeo – Distribuovaný systém observatorních a terénních měření a monitorování geofyzikálních polí v České republice
(Národní uzel projektu ESFRI/EPOS)
(2010 - 2015)
Rotační složky seismických vln pro lokální mělká zemětřesení a umělé zdroje (2010 - 2013)
Výzkum indukované termální anomálie (VITA) – možnosti skladování tepelné energie v horninovém prostředí (2010 - 2013)
Charakter seismicity v oblasti Hronovsko-poříčského zlomu (2009 - 2013)
Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury (2009 - 2013)
Dynamika korových fluid v západní části Českého masivu jako indikátor změn napětí (2009 - 2012)
Výzkum termických procesů odvalů vzniklých při těžbě uhelných ložisek, vývoj metod a zařízení pro využití jejich termického potenciálu (2009 - 2012)
Paleoseismologické vyhodnocení průzkumu zlomových struktur v okolí JE Temelín (2009 - 2010)
Srovnání seismických rojů v západních Čechách a na jižní Islandu (2009 - 2010)
Školení seismologických dat Array-Processing a implementace v českých seismických sítích (2009 - 2009)
Kapacitní senzor pro rotační seismologii (2007 - 2008)
Model svrchní kůry oherského riftu a jeho okolí (2006 - 2010)
Závislost seismicky určeného příčného modulu zemin na měřítkovém (2006 - 2008)
Zemětřesné roje v západní části Českého masívu a jejich spojitost s korovými fluidy (2006 - 2008)
PASSEQ (Pasívní seismický experiment) (2006 - 2007)
Účinky seismicity na režim podzemních vod v oblasti hronovsko-poříčského zlomového pásma (2005 - 2008)
Stavy napětí a deformace v kontrukcích a konstrukčních prvcích užitím sdruženého modelování (2004 - 2007)
Model seismických rychlostí v blízkosti Oherského riftu určený z disperze povrchových vln (2004 - 2004)
Anizotropie seismických vln v přípovrchové vrstvě (2003 - 2005)
Řešení stability tunelové čelby Analýzou transformačního pole a Konceptu odlišných stavů (2003 - 2005)
RUP - datalogging system for Seismology (2002 - 2013)
Experimentální určení poklesu zrychlení seismických kmitů v Českém masivu (2002 - 2005)
Geodynamika v příčném řezu Kolského superhlubokého vrtu (2002 - 2005)
Komplexní geofyzikální výzkum seismogenní západní části Českého masivu (2002 - 2004)
Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu (2002 - 2004)
Vliv klimatických a antropogenních faktorů na živé a neživé prostředí - Minimalizace nepříznivých dopadů interakce přírodních a technogenních faktorů na stabilitu horninového prostředí ve svrchní části kůry (2001 - 2004)
Kombinované modelování podzemních konstrukcí s využitím vnitřních parametrů (2000 - 2003)
Porovnání skladby, struktury a fyzikálních vlastností hornin a minerálů v Kolském superhlubokém vrtu (KSDB-3) a jejich homologů na povrchu; Subprojekt: Elastická anizotropie hornin za hydrostatického tlaku (1999 - 2002)

Oddělení struktury a vlastností materiálů

Oddělení: geochemie | inženýrské geologie | kompozitních a uhlíkových materiálů | neotektoniky a termochronologie | seismotektoniky

Název grantu
Metoda a zařízení pro zpracování odpadního plastu PLA nízkoteplotní pyrolýzou (2022 - 2022)
Možnosti štěpení odpadního síťovaného polyethylenu na směs uhlovodíků: technologické ověření metody tepelného zpracování (2020 - 2022)
Příprava a charakterizace amorfních materiálů pro aplikace v infračervené oblasti (2020 - 2021)
Účinné a čisté postupy zpracování paliv (2020 - 2021)
Skla propouštějící infračervené záření na bázi oxidů těžkých kovů (2019 - 2021)
Materiálová transformace čistírenského kalu na hnojivo se zvýšeným obsahem fosforu (2018 - 2020)
Nové postupy termochemické konverze biomasy a odpadů (2018 - 2019)
Pokročilé technologie výroby skel (2017 - 2020)
Fyzikální vlastnosti skel pro aplikaci v infračervené oblasti či v paměťových zařízeních (2017 - 2018)
Dvě demonstrační jednotky pro zpracování odpadních organických materiálů (2017 - 2017)
Zařízení pro zpracování organických odpadů na vodíkový plyn sloužící k vytvoření dvouproduktové technologie (2016 - 2016)
Zpracování biomasy a odpadních plastů na energetický plyn a topné oleje – úpravy zařízení pro řešení technologických problémů (2016 - 2016)
Speciální skla pro optoelektroniku, nelineární a vláknovou optiku (2014 - 2015)
Speciální skla na bázi oxidů těžkých kovů (2012 - 2015)
Rozhraní plniva a pojiva a jeho vliv na mechanické vlastnosti geopolymerních kompozitů (2012 - 2014)
Charakterizace speciálních skel s využitím fyzikálních metod (2012 - 2013)
Nová skla a jejich technologie (2011 - 2014)
Využití popela ze spalování biomasy jako snadno aplikovatelného šetrného hnojiva, komplexní řešení přínosů a rizik. (2010 - 2014)
Výzkum a vývoj nových brousicích nástrojů fixovaných hybridním pojivem na bázi anorganických polymerů (2010 - 2012)
Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bioodpadů. (2008 - 2010)
Komplexní sloučeniny hliníku v tuhých kaustobiolitech (2007 - 2010)
Studie reakcí chemických struktur uhlí s modelovými směsmi polymerů vedoucích k tvorbě vodíku (2007 - 2010)
Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich vzniku (2005 - 2007)
Jordánsko: (Royal Scientific Society, Amman): Memorandum of Understanding for Technical Cooperation (2005 - 2006)
Solidifikace fluidních ložových popelů (2005 - 2006)
Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů. (2004 - 2006)
Studium vlivu složení výše popelnatého hnědého uhlí na afinitu a těkavost toxických prvků a látek pro energetické použití (2002 - 2004)
Anorganická pojiva na bázi siloxy-sialových skupin (2002 - 2003)
Kopyrolýza a zkapalnění uhlí s organickými odpady (2001 - 2003)
Využití kaustobiolitů pro přípravu uhlíkových materiálů a zpracování odpadů (2000 - 2004)
Struktura černých uhlí a její vliv na procesy využití uhlí (1999 - 2003)
Funkce migrujícího uhlíku v procesu tvorby odlitku (1998 - 2000)
Kyslík v macerálových skupinách českých černých uhlí (1996 - 1998)