Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mezinárodní poradní sbor ÚSMH

O MPS

Zřízení a personální složení mezinárodního poradního sboru (MPS) schválila Rada pracoviště Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. na svém zasedání dne 9.10.2019 v souladu se Směrnicí Akademické rady AV ČR č. 9 ze dne 22.5.2018. Funkční období člena MPS je 5 let. Počet členů Mezinárodního poradního sboru odpovídá počtu hlavních výzkumných směrů v ústavu. Personální složení mezinárodního poradního sboru odpovídá výzkumným zaměřením jednotlivých vědních oddělení v ústavu. Činnost Mezinárodního poradního sboru bude vycházet ze Směrnice Akademické rady AV ČR č. 9. a Statutu a jednacího řádu mezinárodního poradního sboru Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR.

Úkolem mezinárodního poradního sboru je zejména:
- poskytovat pracovišti kontinuální poradenskou činnost při jeho výzkumných aktivitách, zejména při řešení významných záležitostí jakými jsou vytváření a naplňování vědní koncepce, rozvíjení vědních oborů, navázání mezinárodní spolupráce, účast v zahraničních projektech a průběžné hodnocení činnosti pracoviště
- vypracovávat zprávy o pracovišti
- vypracovávat doporučení pro činnost vědeckých týmů a pracoviště
- vypracovávat jiná doporučení na žádost ředitele

Jednací řád

Předseda MPS

Místopředseda MPS

Tajemník MPS

Členové MPS

Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc.
  E-mail: strakairsm.cas.cz
  Telefon: +420266009402
Prof. Kimon Christanis
  Instituce: Univerzita Patras, Řecko (za geochemii)
  CV: Curriculum vitae
Prof. Manfred Joswig
  Instituce: Univerzita ve Stuttgartu, Německo (za geofyziku a seismotektoniku)
  CV: Curriculum vitae
Prof. Yann Klinger
  Instituce: Fyzikální ústav, Pařížská univerzita – CNRS, Francie (za paleoseismologii a datování geologických procesů)
  CV: Curriculum vitae
Dr. Rouwen Johannes Lehné
  Instituce: Technická univerzita Darmstadt, Německo (za inženýrskou geologii a užitou geologii)
  CV: Curriculum vitae
Prof. Dr. Vladimir E. Yudin
  Instituce: Ústav Makromolekulární Chemie, Ruská akademie věd, St.Petersburg, Rusko (za materiálový výzkum v oblasti kompozitních materiálů)
  CV: Curriculum vitae