Department of Geochemistry
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS

Basic Information Research Activities Most important results Projects
Services & Expertise International Cooperation Center of Texture Analysis

Petrografické analýzy

Zpracovávání vzorků a zhotovení mikroskopických preparátů
Makropetrografická charakteristika a fotodokumentace sedimentů hornin včetně uhlí   Alexandr Šulc
(Oddělení geochemie)
Příprava kusových a zrnových nábrusů a výbrusů k analýzám organické hmoty a minerálů (ISO 7404 -2) Simplimet 3000, Leco GPX 300, Discoplan – TS, Logitech PM 5, Logitech CL 50


Mikropetrografická analýza
Stanovní světelné odraznosti uhlí a dispergované organické hmoty v horninách (ISO 7404 - 5) NIKON a systém analýzy obrazu Lucia - Laboratory Imaging Ivana Sýkorová
(Oddělení geochemie)
Stanovení macerálového složení uhlí a dispergované organické hmoty v horninách (ISO 7404 - 3) Olympus BX51 a systém QDI Coal - CRAIC
Stanovení mikrolitotypového složení uhlí (ISO 7404 - 4)  
Zkouška kvality pevného paliva pro rožně (ČSN-EN 1860-2)  
Stanovení mikrotvrdosti DuraScan - 20, Struers

Sorpční a porozimetrické analýzy

Sorpční analýza
Stanovení objemu, povrchu a distribuce mikropórů Gravimetrický sorpční analyzátor IGA - 100 (Hiden Isochema) Martina Švábová
(Oddělení geochemie)

Maryna Vorokhta
(Oddělení geochemie)

Daniela Řimnáčová
(Oddělení geochemie)
Stanovení obsahu vlhkosti
Stanovení sorpce vodní páry a organických par
Stanovení sorpční kapacity pro CO2 při atmosferickém tlaku a tlacích do 2 MPa
Stanovení objemu a povrchu mikropórů podle metody Lippens and de Boer Vads-t plotVolumetrický sorpční analyzátor SURFER (Thermo Scientific)
Stanovení specifického povrchu podle metody BET a distribuce mezopórů podle metody BJH
Stanovení sorpční kapacity pro CO2 a CH4 za nadkritických podmínek Vysokotlaká manometrická sorpční aparatura (původně navržené a vyrobené zařízení) Daniela Řimnáčová
(Oddělení geochemie)


Porozimetrické stanovení
Stanovení objemu , povrchu a distribuce mezo-, makro- a hrubých pórů, zdánlivé rtuťové hustoty a pórovitosti Porosimeter Pascal 140 + 240 Porotec, Porosimeter PASCAL 140 + 440 EVO (Thermo Scientific) Martina Švábová
(Oddělení geochemie)

Maryna Vorokhta
(Oddělení geochemie)

Daniela Řimnáčová
(Oddělení geochemie)


Pyknometrie
Stanovení skeletální (heliové) hustoty Pyknometr Pycnomatic ATC (Thermo Scientific) Martina Švábová
(Oddělení geochemie)

Příprava materiálů
Ohřev a chlazení materiálu v rozmezí teplot 25 až 1300 ºC v inertní atmosféře Trubková pec 8013 T (CLASSIC) Maryna Vorokhta
(Oddělení geochemie)
Fyzická aktivace uhlíkových materiálů pomocí CO2

Analýza paliv

Laboratoř oddělení geochemie se zúčastnila v roce 2020 mezilaboratorních analýz pro tuhá paliva a získala osvědčení o způsobilosti ke stanovení obsahů popela, spalného tepla, prchavé hořlaviny a obsahů biogenních prvků C, H, N, S.
Posudek o výsledku analýz 2020

Příprava analytického vzorku: drcení, kvartace, jemné mletí (ČSN 44 1310)
Úprava suchého vzorku (ČSN 44 1304)   150 Kč Dominik Vöröš
(Oddělení geochemie)
Úprava vlhkého vzorku (ČSN 44 1304)   250 Kč
Sítování    


Stanovení
Stanovení obsahu vody (ČSN 44 1377)   250 Kč Dominik Vöröš
(Oddělení geochemie)
Stanovení popela (ČSN ISO 1171)   250 Kč
Stanovení prchavé hořlaviny (ČSN ISO 562)   250 Kč
Stanovení spalného tepla (ČSN ISO 1928)   470 Kč
Stanovení vodíku a uhlíku (ČSN 44 1355)   630 Kč
Stanovení dusíku podle Kjeldahla (ČSN ISO 333)   650 Kč
Stanovení celkové síry (ČSN 44 1379)   630 Kč
Stanovení forem síry (ČSN ISO 157)   900 Kč
Stanovení síry v popelu (ČSN 44 1358)   780 Kč
Stanovení uhlíku, vodíku, dusíku a síry - instrumentálně (ČSN ISO 29541) CHNS/O microanalyser Flash FA 1112 Thermo Finnigan  
Stanovení jodového čísla v aktivním uhlí podle ASTM-D4607   320 Kč
Stanovení oxidu uhličitého (ČSN ISO 925)   600 Kč

Ceník analýz paliv

Chromatografické rozbory

Příprava vzorku k rozboru
Extrakce vzorku Soxhlet extraktor Büchi B-811, Dionex Accelerated Solvent Extractor Martina Havelcová
(Oddělení geochemie)
Zastoupení extrahovaných frakcí ve vzorku


Stanovení
Kvalitativní stanovení extrahovatelných sloučenin Trace Ultra - DSQ II ThermoScientificTrace 1310 GC - ISQ Thermo Scientific Martina Havelcová
(Oddělení geochemie)
Kvantitativní stanovení extrahovatelných sloučenin
Stanovení PAU (ČSN 75 7554)
Stanovení BTEX
Stanovení těkavých organických látek (headspace)
Stanovení pyrolýzní plynovou chromatografií CDS Pyroprobe 5150 -Trace Ultra - DSQ II ThermoScientific

ICP laboratoř

Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou (ICP-OES) je využívána k prvkové analýze vod i pevných matric. Metoda umožňuje stanovení široké škály hlavních, vedlejších i stopových prvků. Spektrometr využívá principu emise a následné detekce světelného záření ionizovaných prvků přítomných ve vzorku. Provoz přístroje vyžaduje argon jako palivový plyn pro tvorbu plazmatu. Pro analýzu pevných vzorků je nutné zabezpečit jejich rozklad a následné převedení do roztoku.

Vybavení laboratoře
  • - optický emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou Agilent 5900 s axiálním i radiálním pozorováním plazmy naráz (SVDV mód)
  • - autosampler
  • - generátor Hg hydridových par
  • - mikrovlnný rozklad PreeKem M6 s rotorem HP16

Ceník nabízených služeb

Rozklad vzorku - mikrovlnný rozklad
lučavka královská (sedimenty)   750 Kč (bez DPH) Dominik Vöröš
(Oddělení geochemie)
totální rozklad (uhlí, horniny, sedimenty)   1000 Kč (bez DPH)
ICP-OES analýza
do 5 prvků (majoritní prvky) Spektrometr Agilent 5900 1000 Kč (bez DPH) Dominik Vöröš
(Oddělení geochemie)
5-10 prvků (stopové prvky) 1500 Kč (bez DPH)
nad 10 prvků (majoritní plus stopové prvky) 2000 Kč (bez DPH)
Hg 500-750 Kč (bez DPH)